bewustzijn van schijn(2)

bewustzijn van schijn(5) 2018 potlood/grafietstift
op museumkarton 23 x 30 cm (eigen foto in atelier)

(…) voortdicht, voortbemint, voorthaat, voortconcludeert,(…)*

 

bewustzijn van schijn(4) 2018 potlood/grafietstift
op museumkarton 23 x 30 cm (eigen foto in atelier)

* uit:
De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche
Het bewustzijn van schijn” (54)
(vertaling Pé Hawinkels)

zie: bewustzijn van schijn(1)
zie: Limpidezza
zie: Zielsklimaat
On Vimeo: studio/atelier april 2018

bewustzijn van schijn(1)La galleria di Ruta lungo ‘Aurelia’
in una fotografia di fine Ottocento

e inizio Novecento

In Ruta bij Genua schreef Nietzsche
in de herfst van 1886
een nieuw voorwoord bij ‘de vrolijke wetenschap’,
dat hij in 1882 in Genua schreef.

Het bewustzijn van schijn‘  (vertaling Pé Hawinkels 1976)
uit ‘de vrolijke wetenschap‘,
wordt in de nieuwste vertaling:

Het besef van de schijn (54)

Hoe prachtig en nieuw, en tegelijker­tijd hoe gruwelijk en ironisch voel ik me door mijn kennis tegenover het hele bestaan! Ik heb voor mezelf ontdekt dat de oude mens- en dierheid, sterker, de complete oertijd en het hele verleden van al wat kan ervaren, in mij voortdicht, voortbemint, voorthaat, voortconcludeert, – ik ben ineens midden in deze droom wakker geworden, maar alleen om te beseffen dat ik aan het dromen ben en dat ik voortdromen moet om niet te gronde te gaan:
zo­als de slaapwandelaar voortdromen moet om niet van de rand te vallen.
Wat is tegenwoordig ‘schijn’ voor mij! Beslist niet het tegendeel van een of ander wezen – wat weet ik over een of ander wezen te vertellen, behalve wat de predicaten zijn van zijn schijn! Beslist niet een dood masker dat je een onbekende X zou kunnen opzetten en ook weer afnemen! Schijn is voor mij het werkende en levende zelf, dat in zijn zelfbespotting zo ver gaat dat het me laat voelen dat hier schijn en dwaallicht en spokendans heersen en verder niets – dat onder al deze dromenden ook ik, ‘de kennende’, mijn dans dans,
dat de kennende een middel is om de aardse dans te rekken en
in zoverre tot de ceremoniemeesters van het bestaan behoort, en dat de verheven consequentie en samenhang van alle kennis misschien het hoogste middel is, en zijn zal, om de algemeenheid van de dromerij en het onderlinge begrip van al deze dromenden en juist daardoor
de duurzaamheid van de droom in stand te houden.

De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche 1882
Nieuw voorwoord door Nietzsche ondertekend met
‘Ruta bij Genua, herfst 1886’
Opnieuw verschenen in 2018 bij Uitgeverij Vantilt Nijmegen
vertaald door Hans Driessen
met een nawoord van Paul van Tongeren

Het geeft zóveel stof tot nadenken
om de vertalingen met elkaar te vergelijken!

Das Bewußtsein vom Scheine
Wie wundervoll und neu und zugleich wie schauerlich und ironisch fühle ich mich mit meiner Erkenntnis zum gesamten Dasein gestellt! Ich habe für mich entdeckt, daß die alte Mensch- und Tierheit, ja die gesamte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins in mir fortdichtet, fortliebt, forthaßt, fortschließt – ich bin plötzlich mitten in diesem Traum erwacht, aber nur zum Bewußtsein, daß ich eben träume und daß ich weiterträumen muß, um nicht zugrunde zu gehn: wie der Nachtwandler weiterträumen muß, um nicht hinabzustürzen. Was ist mir jetzt »Schein«! Wahrlich nicht der Gegensatz irgendeines Wesens – was weiß ich von irgendwelchem Wesen auszusagen, als eben nur die Prädikate seines Scheins! Wahrlich nicht eine tote Maske, die man einem unbekannten X aufsetzen und auch wohl abnehmen könnte! Schein ist für mich das Wirkende und Lebende selber, das so weit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen zu lassen, daß hier Schein und Irrlicht und Geistertanz und nichts mehr ist – daß unter allen diesen Träumenden auch ich, der »Erkennende«, meinen Tanz tanze, daß der Erkennende ein Mittel ist, den irdischen Tanz in die Länge zu ziehn, und insofern zu den Festordnern des Daseins gehört, und daß die erhabene Konsequenz und Verbundenheit aller Erkenntnisse vielleicht das höchste Mittel ist und sein wird, die Allgemeinheit der Träumerei und die Allverständlichkeit aller dieser Träumenden untereinander und eben damit
die Dauer des Traumes aufrechtzuerhalten.

The Consciousness of Appearance
How wonderfully and novelly, and at the same time how awfully and ironically, do I feel myself situated with respect to collective existence, with my knowledge! I have discovered for myself that the old humanity and animality, yea, the collective primeval age, and the past of all sentient being, continues to meditate, love, hate, and reason in me, – I have suddenly awoke in the midst of this dream, but merely to the consciousness that I just dream, and that I must dream on in order not to perish; just as the sleep-walker must dream on in order not to tumble down. What is it that is now “appearance” to me! Verily, not the antithesis of any kind of essence, – what knowledge can I assert of any kind of essence whatsoever, except merely the predicates of its appearance! Verily not a dead mask which one could put upon an unknown X, and which to be sure one could also remove! Appearance is for me the operating and living thing itself; which goes so far in its self-mockery as to make me feel that here there is appearance, and Will o’ the Wisp, and spirit-dance, and nothing more, – that among all these dreamers, I also, the “thinker,” dance my dance, that the thinker is a means of prolonging further the terrestrial dance, and in so far is one of the masters of ceremony of existence, and that the sublime consistency and connectedness of all branches of knowledge is perhaps, and will perhaps, be the best means for maintaining the universality of the dreaming, the complete, mutual understandability of all those dreamers, and thereby the duration of the dream.

de taal van de dooiwind


SALITA delle BATTISTINE 8
(interno 6), Genua, vlak bij
het Villetta di Negro.
Nietzsche hield van Genua,
hij was er sinds 1876 zeker vijf keer
en verbleef er graag de hele winter.

zie: Sanctus Januarius!
zie: Genua citaten
zie: il faut méditerraniser(3)

zie: bewustzijn van schijn(2)

zie: een nieuwe vrolijke wetenschap! (Stephan Peters)

les jardins(S)(7)

le jardin(S) (13) 2018 (3-delig) mixed media
op museumkarton 135 x 135 x 75 cm (eigen foto in atelier)
zie: brevis libellus(5)

En kijk, daar liep ik op het tuinpad.
Zonder voorbedachte rade kroop ik het hek door
en liep ik drie keer heen en weer in het niemandsland,
voordat ik aanbelde.

‘Wilt u binnenkomen?’
‘Wilt u dat ik binnenkom …’ aarzelde ik.
Daar wandelde ik door wat ik me lang had verbeeld;
het huis, de tuin, het geel, het blauw, de Datura van dichtbij.

De aubergine werd al paars aan de plant.
Brief? Geen idee ...

Nagelaten fragmenten

zie: les jardins(S)(6)
zie: les jardins(S)(5)
zie: les jardins(S)(4)
zie: les jardins(S)(3)
zie: les jardins(S)(2)
zie: les jardins(S)(1)


le jardin(S)(1) 2017
gem.techn. op museumkarton 38 x 30 x 11 cm
zie: ontvanger onbekend

Hans Vogels

Inrichten tentoonstelling … as a stream grows older
in Museum Gouda met Hans Vogels in 2015.

Hans Vogels, kunsthistoricus en conservator moderne kunst,
neemt -in het najaar- na 37 jaar ‘trouwe dienst’ afscheid
van Museum Gouda.
Trouw is een understatement in dezen.
Door Josine de Bruyn Kops (1940-1987) aangesteld, werd Hans Vogels
haar steun en toeverlaat in de opwindende maar zware tijden
die Museum Gouda toen doormaakte.
Josine de Bruyn Kops, directeur van Museum Gouda van 1976 tot 1986
richtte in die tijd samen met Liesbeth Brandt Corstius,
directeur van het Arnhems Gemeentemuseum de
Stichting voor Vrouwen in de Beeldende kunst op,
zij pasten ‘positieve discriminatie’ toe in hun museumbeleid.

Museum Gouda en Museum Arnhem waren een grote stimulans
voor vele – toen nog veronachtzaamde-
vrouwelijke beeldend kunstenaars.
Ook voor mij.
Hans Vogels ging voluit mee in de visie van Josine en probeerde
ná haar dramatische overlijden in 1987 haar idealen hoog te houden.
Daardoor kon Museum Gouda vrouwelijke kunstenaars,
zoals Marlene Dumas, Elizabeth de Vaal, Lydia Schouten,
Arjanne van de Spek, Ansuya Blom,
Nan Hoover, Helen Frik, Marijke de Goey, Hieke Luik e.v.a,
onder de aandacht brengen door tentoonstellingen te organiseren
en hun werk aan te kopen.
Zo werd een gevariëerde en interessante collectie opgebouwd.
Helaas viel deze collectie later deels ten prooi aan modieus
‘ontzamelbeleid’; Hans Vogels moest machteloos toezien.

De intensiteit waarmee Hans Vogels mijn groeps- en
solo-tentoonstellingen in Museum Gouda begeleidde,
gaf inzicht in drijfveren en leidde tot vriendschap.
Hans Vogels kocht mijn werk aan, altijd in samenspraak met
wisselende directeuren van Museum Gouda.
Zijn regelmatige atelierbezoeken waren wederzijds openhartig.
zie: atelierbezoek(14)

Enkele van zijn tentoonstellings-hoogtepunten
in Museum Gouda volgens Hans Vogels:

1985 Vrije kunst in een onvrije tijd
naar een idee van Josine de Bruyn Kops
1985  Barry Flanagan (solo)
1986 Opgedragen aan Josine,
tentoonstelling werk van vrouwelijke kunstenaars,
een afscheid in aanwezigheid van Josine de Bruyn Kops
1990 Andy Goldsworthy, overzichtstentoonstelling
1993 Vrij spel, Nederlandse kunst 1970-1990
1994 Groot overzicht van Plateelbakkerij Zuid-Holland
1997 Marjolijn van den Assem, tekeningen en schilderijen,
overzichtstentoonstelling
2010 Peinture céramique,
17 kunstenaars experimerenteren met keramiek
2013 Henri Fantin-Latour,
de eerste solo-tentoonstelling in Nederland
2015/2016 as a stream grows older … Marjolijn van den Assem,
werken op papier, 1975 t/m 2015 uit eigen museumcollectie.
2018/2019 Dertig vrouwen, curator Hedy d’Ancona,
ter herinnering aan Josine de Bruyn Kops

Een afscheids-tentoonstelling van Hans Vogels is in voorbereiding.

Zijn inzet voor Museum Gouda zal zichtbaar blijven in de collectie
die hij opbouwde:
DANK je wel, Hans!

zie: Atelierbezoek(14)
zie: Museum Gouda(1)
zie: Museum Gouda(2)
zie: Museum Gouda(3)
zie: Museum Gouda(4)
zie: … as a stream grows older … (1)
zie: … as a stream grows older … (2)
zie: … as a stream grows older … (3)
zie: … as a stream grows older … (4)

zie: Toespraak Hans Vogels


AD 4-4-2018
zie: Selectie Hedy d’Ancona voor Museum Gouda

Aanbieding!/April-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!”
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
April 2018 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND: april 2018 !
It can be yours for only/deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 175,-

Kopen? Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/April-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Paul Booms

in de polder 2008 acryl op museumkarton 23 x 30 cm.
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek
“werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 175,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en € 175,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 175,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me
he/she can’t live without it and transfers € 175,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009)
heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen
en het WERKT:

zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

collections(73)

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties
waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat.
Zij die houden van -zich ontfermen over- en willen leven met
mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen.
Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk in de nieuwe
omgeving te mogen bekijken en het meestal pas dán
als op zichzelf staand te kunnen zien.

milde Luft, Spaziergänge, dunkle Zimmer (13) 1994
olieverf op linnen 100 x 120 cm
collection Ria en Henny Bakker

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive,
they “pop up” in my head every now and then,
because they are dear to me.
These are the works that I want to show on my blog
in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings and sculptures
are cherished by me, I am and will always be grateful to them.
It is a precious experience to me when I’m allowed
to take my work to its new surroundings myself,
only then -it seems to me- I can appreciate it as
an independent piece of art.

in de polder 2008
acryl op museumkarton 23 x 30 cm
collection Couillet France

zie: collections (1)
zie: collections (2)
zie: collections (3)
zie: collections (4)
zie: collections (5)
zie: collections (6)
zie: collections (7)
zie: collections (8)
zie: collections (9)
zie: collections (10)
zie: collections (11)
zie: collections (12)
zie: collections (13)
zie: collections (14)
zie: collections (15)
zie: collections (16)
zie: collections (17)
zie: collections (18)
zie: collections (19)
zie: collections(20)
zie: collections(21)
zie: collections(22)
zie: collections (23)
zie: collections(24)
zie: collections(25)
zie: collections(26)
zie: collections(27)
zie: collections(28)
zie: collections(29)
zie: collections(30)
zie: collections(31)
zie: collections(32)
zie: collections(33)
zie: collections(34)
zie: collections(35)
zie: collections(36)
zie: collections(37)
zie: collections(38)
zie: collections(39)
zie: collections(40)
zie: collections(41)
zie: collections(42)
zie: collections(43)
zie: collections(44)
zie: collections(45)
zie: collections(46)
zie: collections(47)
zie: collections(48)
zie: collections(49)
zie: collections(50)
zie: collections(51)
zie: collections(52)
zie: collections(53)
zie: collections(54)
zie: collections(55)
zie: collections(56)
zie: collections(57)
zie: collections(58)
zie: collections(59)
zie: collections(60)
zie: collections(61)
zie: collections(62) 
zie: collections(63)
zie: collections(64)
zie: collections(65) 
zie: collections(66) 
zie: collections(67) 
zie: collections(68)
zie: collections(69)
zie: collections(70)
zie: collections(71)
zie: collections(72)

wandelingen(3)

hoe iemand onder de maas doorloopt
als iemand anders de jazzbunker instapt en
weer iemand anders op het noordereiland in de goot ligt.

een meeuw glijdt nooit door een vredig tafereel
een gillende meeuw is een toneelmeester in aktie
licht uit, doek op: nieuwe maas

Martin Reints
Uit: over het schrijfwerk (bundel: waar ze komt daar is ze)

 

Lopend langs de Maas,
om en nabij 500 stappen van mijn atelier,
maak ik bijna dagelijks een foto
op bijna dezelfde plaats.

zie: wandelingen(2)
zie: wandelingen(1)
zie: Spaziergänge
zie: Spaziergang(3)

In mijn werk destilleer ik uit denkbeeldige wandelingen
de details die ooit mijn aandacht trokken;

die ik ‘kenmerkend’ opsloeg en vergat.

zie: Museum Boijmans Van Beuningen: Marjolijn van den Assem

il faut méditerraniser(3)

… wij, mededingers van de lichtstraal (…)
niet van de zon af, maar op de zon toe!

… we, rivals of the ray of light (…)
not away from the sun, but towards the sun!
(The Gay Science. Friedrich Nietzsche)

zie: Lichtzwaar(2)


La lumière de la côte de l’aumône
souvenirs van de kust van de aalmoes (Golfe Juan)

“Bijna elk groot werk komt voort uit
op navolging berustende invallen,
aangeleerde ontroering
en geroofde verrukking.”

E.M Cioran


La famille Picasso à Golfe Juan
zie: la vie de Pablo Picasso

zie: il faut méditerraniser(2)
zie: il faut méditerraniser(1)

“Een term die Nietzsche graag gebruikt in deze periode is
einverleiben‘, incorporeren, belichamen,
– in deze nieuwe vertaling weegegeven als
‘tot (eigen) vlees en bloed maken’.
Hier wordt een experimenteel denken gepresenteerd
en dat experiment is geen vrijblijvend spelletje.”

Aldus Paul van Tongeren in het nawoord van
de nieuwe vertaling van  Hans Driessen van
Friedrich Nietzsche’s de vrolijke wetenschap
uitgeverij Vantilt, Nijmegen. 2018

zie: la pluie de printemps

Kunstkritiek

VOLG DE VELE KUNST-STANDPUNTEN EN KUNST-INZICHTEN
VIA BLOGS:

zie: Altijd Vandaag
schrijven over kunst …

zie: Mister Motley,
magazine about art and everyday life

zie: LOST PAINTERS,
een webmagazine over de posities
en ideeën in de hedendaagse beeldende kunst

zie: Nothing But Good,
blogspot

zie: TRENDBEHEER,
artlog

Kunstkritiek, ik schreef het al vaker, is geen statisch fenomeen.
Ze volgt de modes en mores in het maatschappelijke debat en in mindere mate die in de nieuwste kunst. Ik zeg in mindere mate omdat het moeilijk is artistiek werk te beoordelen terwijl je het geboren ziet worden. Zomaar een willekeurig, zopas ontstaan kunstwerk tegenkomen is als een vreemdeling op straat tegen het lijf lopen. Je hebt geen idee om wie het gaat, wat iemands verleden is, waar zijn of haar talenten liggen en wat hij of zij met zo’n botsing teweeg wil brengen.

Dit zijn de momenten die je bescheiden maken wanneer je de moed hebt jezelf kunstcriticus te noemen. Je loopt niet helemaal zonder bagage rond. Je hebt iets gestudeerd en je hebt jezelf een zeker air aangemeten dat vooruitloopt op een zekere positie die je weer zult ontlenen aan het gegeven dat een enkeling je prijst, sommigen je haten en velen het over je hebben. De prijzers en de haters zijn kunstenaars die zo gelukkig of ongelukkig waren dat ze jouw aandacht hebben getrokken. Je beseft best dat je zonder hen niemand was. Jouw bekendheid eet mee van de hunne, je leidt een parasitair bestaan. Toch is dat geen reden om aardig voor ze te zijn. Zij zijn immers met weinig, ze treden liever naar buiten met beelden dan met woorden en doordat niemand hen begrijpt zijn ze kwetsbaar. Ze zijn een gemakkelijke prooi.

Het grote publiek, met wie je je status van buitenstaander deelt en wiens woordvoerder je je waant, ziet die kwetsbaarheid aan voor arrogantie en vindt het niet onterecht dat iemand daar eens goed mee afrekent. Dit zijn de momenten waarop de keuze zich aandient tussen bescheiden en anoniem blijven, of uit de schaduw treden en je tanden laten zien.
De moraal of het eten. Wat zal het worden?

Rob Smolders
‘altijd vandaag’

uit: Kate in de tent


Onze ultieme dankbaarheid jegens de kunst” (detail)
Friedrich Nietzsche
De vrolijke wetenschap
Vertaald door Hans Driessen
Gedichten vertaald door Ard Posthuma
Met een nawoord van Paul van Tongeren
Bestellen bij: Uitgeverij Vantilt Nijmegen 2018

Schenking(4)


via campagnano(10) -detail uit 28 delige serie- 2002/2003
potlood op museumkarton 30 x 23 cm
collection Chabot Museum Rotterdam

Het Chabot Museum Rotterdam accepteert met vreugde
mijn schenking
van het 28-delige werk via campagnano 2002/2003.
Deze schenking vloeit voort uit de tentoonstelling
INLEVEN/INLIJVEN

Marjolijn van den Assem ontmoet Henk Chabot” in 2017,
waarbij mijn werk teken- en schilderkunstig
met het werk van Chabot in dialoog ging.*


via campagnan
o
(1 t/m 21) 2002/2003 potlood op museumkarton
33 x 23 cm elk ( 28-delig ) Marjolijn van den Assem
zoals getoond tijdens de tentoonstelling INLEVEN/INLIJVEN  in 2017-
collection Chabot Museum Rotterdam
Afgebeeld in het boek SEELENBRIEFE

zie: Schenking/Schenkung(3)
zie: Schenking/Schenkung(2)
zie: Schenking/Schenkung(1)
zie: Schenking ARMANDO

zie: INLEVEN/INLIJVEN(6)


via campagnano(13) -detail uit 28 delige serie- 2002/2003
potlood op museumkarton 30 x 23 cm
collection Chabot Museum Rotterdam

* De tentoonstelling INLEVEN/INLIJVEN mocht
4000 bezoekers verwelkomen, een topscore!
zie: INLEVEN/INLIJVEN(6)

Persbericht:
Nieuwe schenkingen hedendaagse kunst voor collectie Chabot Museum Rotterdam
*****

 

Aanbieding!/ March-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!”
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
March 2018 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND: maart 2018 !
It can be yours for only/deze Speciale Aanbieding is -als buitenkansje-
nu te koop voor slechts € 175,-

Kopen? Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/March-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Pollee Rotterdam

buiten 2008 o.i.inkt op museumkarton 30 x 23 cm
TWEEZIJDIG betekend blad, zie hierboven & hieronder
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek
“werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 175,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en € 175,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 175,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me
he/she can’t live without it and transfers € 175,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009)
heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen
en het WERKT:

zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

collections(72)


lettre/Brief/letter/brief(30) 2014 o.i.inkt/potlood/grafietstift
op museumkarton 30 x 23 cm
collection Arthur d’Ansembourg

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat. Zij die houden van -zich ontfermen over- en willen leven met mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen. Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk in de nieuwe omgeving te mogen bekijken en het meestal pas dán als
op zichzelf staand te kunnen zien.

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive, they “pop up” in my head every now and then, because they are dear to me. These are the works that I want to show on my blog in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings and sculptures are cherished by me, I am and will always be grateful to them.
It is a precious experience to me when I’m allowed to take my work to its new surroundings myself, only then -it seems to me- I can appreciate it as an independent piece of art.


via campagnano (118) 2005 184 x 122cm (zie boek Seelenbriefe)
potlood/o.i.inkt op museumkarton
collection CODA museum Apeldoorn

zie: collections (1)
zie: collections (2)
zie: collections (3)
zie: collections (4)
zie: collections (5)
zie: collections (6)
zie: collections (7)
zie: collections (8)
zie: collections (9)
zie: collections (10)
zie: collections (11)
zie: collections (12)
zie: collections (13)
zie: collections (14)
zie: collections (15)
zie: collections (16)
zie: collections (17)
zie: collections (18)
zie: collections (19)
zie: collections(20)
zie: collections(21)
zie: collections(22)
zie: collections (23)
zie: collections(24)
zie: collections(25)
zie: collections(26)
zie: collections(27)
zie: collections(28)
zie: collections(29)
zie: collections(30)
zie: collections(31)
zie: collections(32)
zie: collections(33)
zie: collections(34)
zie: collections(35)
zie: collections(36)
zie: collections(37)
zie: collections(38)
zie: collections(39)
zie: collections(40)
zie: collections(41)
zie: collections(42)
zie: collections(43)
zie: collections(44)
zie: collections(45)
zie: collections(46)
zie: collections(47)
zie: collections(48)
zie: collections(49)
zie: collections(50)
zie: collections(51)
zie: collections(52)
zie: collections(53)
zie: collections(54)
zie: collections(55)
zie: collections(56)
zie: collections(57)
zie: collections(58)
zie: collections(59)
zie: collections(60)
zie: collections(61)
zie: collections(62) 
zie: collections(63)
zie: collections(64)
zie: collections(65) 
zie: collections(66) 
zie: collections(67) 
zie: collections(68)
zie: collections(69)
zie: collections(70)
zie: collections(71)

les jardins(S)(6)

ongedaan gemaakt

le jardin(S)(12) 2018 o.i.inkt/grafietstift/nietjes
op museumkarton 92 x 122 cm

“Ik zal me die tuin altijd blijven herinneren,
het was vreemd hoe de sinaasappelbomen er op sinaasappelbomen leken.”

Martial Raysse
zie: Martial Raysse

“Vroeg of laat moet elk verlangen vermoeid
zijn verzadigingspunt bereiken:
zijn waarheid …”

E.M. Cioran

***
zie: les jardins(S)(7)
zie: les jardins(S)(5)
zie: les jardins(S)(4)
zie: les jardins(S)(3)
zie: les jardins(S)(2)
zie: les jardins(S)(1)

***

139 x Nothing But Good(2)

Welke overleden kunstenaar bewonder je en heeft je beïnvloed?
Vroeg geweldige kunstblog Nothing But Good zich af.
139 kunstenaars reageerden op A4-formaat.

Wat een openhartige en verhelderende tentoonstelling
leverde dat op!
Nog t/m 11 maart 2018 te zien bij

PARK Tilburg – platform for visual arts.

zie: Metropolis M over “139 x Nothing But Good”

The exhibition is based on the blog Nothing But Good.
Invited artists link themselves with a deceased colleague
who has had an important influence on their practice as an artist.
Special connections throughout art history become visible,
from the anonymous artists from the caves of Cantabria to
Elsworth Kelly. This is the second exhibition in PARK based on the blog.’

 

 

 

 

Onderste foto links o.a.:
Roland Sohier, Seet van Hout (foto Uwe Poth)
Onderste foto rechts:
de opening van “Nothing But Good” door René Korten

zie: 139 x Nothing But Good(1)

PARK
Wilhelminapark 53
5041 ED Tilburg NL (open op vrijdag/zaterdag/zondag)

Deelnemende kunstenaars:

Ky Anderson (US), Linda Arts (NL), Marjolijn van den Assem (NL), Andrew Baron (US), Yves Beaumont (BE), Paul Behnke (US), Simon Benson (UK/NL), Dick van Berkum (NL), Karl Bielik (UK), Alain Biltereyst (BE), Paul Bogaers (NL), Thomas Bogaert (BE), Valerie Brennan (IE/CY), Koen van den Broek (BE), Hans de Bruijn (NL), Mynke Buskens (NL), Jean-marie Bytebier (BE), Caren Canier (US), Tom Claassen (NL), Aquil Copier (NL), Paul Corvers (NL), Lisa Couwenbergh (NL), Andrew Crane (UK), Anthony Cudahy (US), Vincent Dams (NL), Klaus Dauven (DE), Lieven Decabooter (BE), Johan De Wilde (BE), Piet Dieleman (NL), Bruno Dunley (BR), Henk Duijn (NL/FR), Anet van de Elzen (NL), Hadassah Emmerich (NL), Joseba Eskubi (ES), Kris Fierens (BE), Matthew F Fischer (US), Anne Forest (NL), Ruth Freeman (US), Yifat Gat (IL/FR), Peter Geerts (NL), Julika Geissler (DE), Robin Gerris (NL), Fik van Gestel (BE), Joris Geurts (NL), Bernard Gilbert (BE), Harry Haarsma (NL), Bettie van Haaster (NL), Jasper Hagenaar (NL), Harm Hajonides (NL), José Heerkens (NL), Caren van Herwaarden (NL), Lesley Hicks (UK), Luc Hoekx (BE), Seet van Hout (NL), J&B (Bert Frings) (NL), Henri Jacobs (NL/BE), Wil Jansen (NL), Arjan Janssen (NL), Nour-Eddine Jarram (MA/NL), Matthias Kanter (DE), Bas Ketelaars (NL), Bram Kinsbergen (BE), Hans Klein Hofmeijer (NL), Michael de Kok (NL), Claudia Kölgen (NL), Rabi Koria (SY/NL), René Korten (NL), Arno Kramer (NL), Rens Krikhaar (NL), Christiaan Kuitwaard (NL), Theo Kuijpers (NL), Gabriëlle van de Laak (NL), Katinka Lampe (NL), Rudy Lanjouw (NL), Suzanne Laura Kammin (US), Jorn van Leeuwen (NL), Jai Llewellyn (UK), Bart Lodewijks (NL/BE), Bert Loerakker (NL), Margriet Luyten (NL), Damien Meade (UK), George Meertens (NL), Janus Metsaars (NL), Rob Moonen (NL) , Wladimir Moszowski (BE), Charlotte Mouwens (NL), Thomas Muff (CH), Mai van Oers (NL), Olphaert den Otter (NL), Rob de Oude (NL/US), Elka Oudenampsen (NL), Alex Paik (US), Tom Palin (UK), Jan van de Pavert (NL), Stijn Peeters (NL), Stefan Peters (BE), Tinka Pittoors (BE), Uwe Poth (DE/NL), Har van der Put (NL), Anke Roder (NL), Gideon Rubin (IL/UK), Willem Sanders (NL/IT), Serban Savu (RO), Simon Schrikker (NL), Ward Schumaker (US), Martijn Schuppers (NL), Marena Seeling (NL), Joseph Semah (IL/NL), Bart Slangen (BE), Roland Sohier (NL), Attila Szűcs (HU), Johan Tahon (BE), Toon Teeken (NL), Josine Timmer (NL), Sabine Tress (DU), Elizabeth de Vaal (NL), Nico Vaerewijck (NL), Luc Vandervelde Lux (BE), Rinus Van de Velde (BE), Bart Vandevijvere (BE), Johan Van Mullem (BE), John Van Oers (BE), Amy Vensel (US), Sarah Verbeek (NL), Ágota Veres (HU), Toon Verhoef (NL), Koen Vermeule (NL), Jorge Vicen (ES), Henk Visch (NL), Cecilia Vissers (NL), Jop Vissers Vorstenbosch (NL), Reinoud van Vught (NL), Wim Wauman (BE), Lutz Weidler (DE), Isabella Werkhoven (NL), Mathieu Wernert (FR), Hans de Wit (NL), Marthe Zink (NL), Albert Zwaan (NL).

***
zie: Nothing But Good (Should Be Said Of The Dead)
***


Es war ungemein warm” 2017
o.i.inkt/potlood/nietjes op museumkarton 33 x 22 x 14 cm.
zie: Antonin Artaud
zie: Marjolijn van den Assem / Antonin Artaud